Tag Archives: psikusy na prima aprilis

Psikusy na prima aprilis

Rzeczywiście pragnie uzyskać trwałe rezultaty swej pracy wychowawczej. Praca ta bez nawiązania szczerych kontaktów z rodzicami uczniów, bez należytej orientacji w sprawie ich warunków mieszkaniowych, ich życia w gronie rówieśniczym, sposobu korzystania przez nich z instytucji kulturalno-rozrywkowych i środków masowego przekazu jest często pracą syzyfową, dającą w efekcie pozorne tylko wyniki. Na przykład trudno byłoby nauczycielowi zaszczepić w uczniach zasadę prawdomówności i uczciwości, gdyby uczniowie ci poza szkołą stykali się wszędzie ze wzorcem postępowania zachwalającym kłamstwa i nieuczciwość. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami szkoły i środowiska pozaszkolnego zachodzi konieczność uzgadniania swych stanowisk. Możliwe jest to poprzez zacieśnianie współdziałania i współpracy szkoły ze środowiskiem. Nie byłoby to w pełni możliwe, gdyby nie uczestniczyły w tym także poszczególne klasy szkolne. Współpraca szkoły ze środowiskiem wynika podobnie jak wspomniane sprzężenie zwrotne między klasą i szkołą z jej założeń programowych. Otóż szkoła ma nie tylko „przekazywać uczniom wiedzę, ułatwiać im rozwój intelektualny, ale także być ośrodkiem wychowania, kształtowania społeczno-ideowej, obywatelskiej postawy swych wychowanków”. Zadanie to spełnić może jedynie przy uwzględnieniu w swej pracy wychowawczej warunków środowiskowych i stworzeniu uczniom możliwości czynnego udziału w życiu środowiska. Chodzi tu przede wszystkim o udział w środowisku społecznym i kulturowym, czyli o ludzi i stosunki społeczne otaczające ucznia oraz o oddziaływujące na niego wytwory działalności człowieka, i to zarówno te z przeszłości, jak i teraźniejszości. Trudno oczywiście nie dostrzegać również w rozwoju ucznia roli środowiska naturalnego czyli układu bodźców fizycznych, będących dziełem samej natury.

Witam Cię serdecznie na moim blogu. Mam na imię Wiesław. Od wielu lat zajmuję się edukowaniem osób na temat tego, jak powinna wyglądać i funkcjonować szczęśliwa rodzina. Mam nadzieję, że informacje, które Ci przekażę będą Ci pomocne!